STRUKE:

Zaninović, Marin

Zaninović, Marin, hrvatski arheolog (Velo Grablje, Hvar, 18. I. 1930). Diplomirao (1955) i doktorirao (1965) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je od 1957. predavao antičku provincijalnu i ranokršćansku arheologiju. Predavao i na poslijediplomskom studiju Sveučilišta u Padovi. Predsjednik Hrvatskoga arheološkoga društva 1969–71. Bavio se arheološkim rekognosciranjem i topografskim istraživanjem na obali i otocima južne Hrvatske (Hvar, Ston, Cavtat, Koločep itd.) te u jugozapadnoj Bosni (Duvno, Livno, Ošanići). Glavno su područje njegova zanimanja antička i ilirska problematika na istočnoj obali Jadrana, odnosi ilirskoga stanovništva s helenskim i rimskim svijetom, duhovna kultura ilirskih etničkih zajednica. Značajno je njegovo otkriće grčke podjele zemljišta (parcelizacija) na Hvaru (Starigradsko polje) i Visu. Glavna djela: O naseljenosti otoka Hvara u antičko doba (u časopisu: Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, 1966), Tri antička reljefa s otoka Hvara (u časopisu: Opuscula archaeologica, 1966), Ilirsko pleme Delmati (u: Godišnjak ANUBiH, 1967), Grčka podjela zemljišta na Farosu / Greek Land Division at Pharos (u: Archaeologia Iugoslavica, 1981), Liburnia militaris (u časopisu: Opuscula archaeologica, 1988), Od Helena do Hrvata (1996), Ilirsko pleme Delmati (2007). Dobio je Državnu nagradu za životno djelo (2007).

Zaninović, Marin. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 20.7.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=66833>.