Struka biologija, pronađeno natuknica: 698

epiblast

epiblast (epi- + -blast) →  ektoderm ...

epigonizam

epigonizam (prema grč. ἐπίγονος: potomak), naziv koji su njem. biolozi O. H. Schindewolf, O. Jaekel ...

episomi

episomi (epi- + -som), genetski elementi koji mogu postojati i umnažati se ili samostalno u odnosu na ...

epistaza

epistaza (grč. ἐπίστασıς: zaustavljanje). 1. U filogenezi, prema Th. Eimeru, zaostajanje jedne od dviju ...

epitel

epitel ili epitelno tkivo (novolat. epithelium, od epi- + grč. ϑηλή: dojka; prvotno je naziv označivao ...

Escherichia coli

Escherichia coli [ešeri'hia ko:'li:] (znanstv. lat.), vrsta gram-negativnih aerobnih bakterija koja ...

etologija

etologija (grč. ἦϑος: običaj, narav, značaj + -logija). 1. Grana biologije kojoj je predmet poredbeno ...

eukarioti

eukarioti (eu- + grč. ϰάρυον: orah; orahova ljuska), jednostanični ili višestanični organizmi s definiranom ...

euploid

euploid (eu- + grč. ἁπλόος: jednostavan + -id), jezgra, stanica ili organizam koji ima višestruki umnožak ...

eurifagi

eurifagi ili polifagi (grč. εὐρύς: širok ili poli- + -fag), životinje koje se mogu hraniti vrlo različitom ...

|<  <  11  12  13  14  15  16  17  18 (19)  20  >  >|