Struka matematika, pronađeno natuknica: 1293

sumand

sumand (suma + [ade]nd), svaki od članova koji sudjeluju u operaciji →  zbrajanja. ...

sumiranje

sumiranje (prema suma) →  zbrajanje ...

summa

summa [su'm:a] (lat.) →  suma ...

superfaktorijel

superfaktorijel (super- + faktorijel), broj definiran kao niz umnožaka uzastopnih faktorijela počev ...

supersloženi broj

supersloženi broj, prema definiciji S. A. Ramanujana, svaki broj, počevši od 1, koji ima više djelitelja ...

supremum

supremum [~re:'~] (lat.: posljednja, krajnja točka) (najmanja gornja međa, najniža gornja granica) (znak ...

supstitucija

supstitucija (lat. substitutio: zamjena). 1. U lingvistici, naziv za zamjenu jednoga jezičnog elementa ...

suptrahend

suptrahend (lat. subtrahendus: koji mora biti oduzet), broj koji se oduzima, umanjitelj. (→  oduzimanje) ...

suptrakcija

suptrakcija (kasnolat. subtractio) →  oduzimanje ...

surjekcija

surjekcija (prema franc. surjection, od sur: na, nad + injection: injekcija), u matematici →  funkcija ...

|<  < (111)  112  113  114  115  116  117  118  119  120  >