Struka matematika, pronađeno natuknica: 1293

V

V. 1. Dvadeset i osmo slovo hrvatske abecede za labiodentalni sonant /v/, silabičnoga imena ve. Istoga ...

Valiant Leslie

Valiant [væ'liənt], Leslie, britanski matematičar i informatički znanstvenik (Budimpešta, 28. III. 1949). ...

valjak

valjak. 1. U industriji, cilindrični rotirajući dio različitih strojeva i postrojenja, npr. valjaoničkih ...

Varićak Vladimir

Varićak, Vladimir, hrvatski matematičar i fizičar (Švica, 26. III. 1865 – Zagreb, 18. I. 1942). Diplomirao ...

varijabla

varijabla (franc. variable, prema kasnolat. variabilis: promjenljiv), matematička ili fizikalna veličina ...

varijacija

varijacija (lat. variatio: mijenjanje; različitost). 1. Promjena u izgledu, svojstvima, rasporedu, ...

varijanca

varijanca (kasnolat. variantia: raznolikost) (znak σ2), mjera disperzije mjerenih ili slučajnih veličina; ...

Vega Jurij

Vega, Jurij, austrougarski barun, artiljerijski časnik i matematičar slovačkoga podrijetla (Zagorica, ...

vektor

vektor (lat. vector: prenosilac). 1. U matematici, element vektorskoga prostora. Pojam vektora razvio ...

vektorski produkt

vektorski produkt, vektor kojemu je iznos jednak umnošku iznosa dvaju vektora i sinusa kuta između njih, ...

|<  <  121  122 (123)  124  125  126  127  128  129  130