Upit , pronađeno natuknica: 48

digram

digram ili digraf (di-2 + -gram ili -graf), dvoslov, kombinacija dvaju slova (grafema) za označivanje ...

drama

drama (engl. drama; franc. drame; njem. Drama; prema kasnolat. drama < grč. δρ8118μα: radnja, događaj), ...

enigmatika

enigmatika (grč. αἰνıγματıϰός: zagonetan), zagonetaštvo, umjetnost sastavljanja (stvaranja) zagonetaka ...

esperanto

esperanto, međunarodni planski jezik. Naziv potječe od pseudonima Doktoro Esperanto (doktor koji se ...

fonetsko bilježenje

fonetsko bilježenje ili fonetska notacija, dosljedan i sustavan način bilježenja govornih glasova. Svaki ...

fonologizacija

fonologizacija (prema fonologija), proces kojim dva glasa što su alofoni istoga fonema postaju samostalni ...

gajica

gajica, latinički slovni sustav nazvan prema njegovu tvorcu Ljudevitu Gaju. Nastao je po uzoru na slovopis ...

glas

glas. 1. Zvuk proizveden ljudskim ili životinjskim grlom, tj. glasovnim, fonacijskim organom (→  grkljan). ...

grafem

grafem (prema grč. γράφεıν: pisati), jedinica neke grafije. Grafemi mogu biti jednostavni (npr. u hrvatskoj ...

grafija

grafija (prema grč. γράφεıν: pisati), sastav slovnih znakova (grafema) nekoga pisma za određeni jezik; ...

|<  1 (2)  3  4  5