Hrvatsko narodno vijeće

Hrvatsko narodno vijeće (HNV), nadstranačka udruga političke emigracije osnovana 1974. u Torontu kao njezino reprezentativno tijelo. Utemeljili su ga Hrvatski narodni odbor, Hrvatski narodni otpor, reformirani Hrvatski oslobodilački pokret, Hrvatska republikanska stranka i ugledni pojedinci, a 1975. pristupile su mu Hrvatska revija, Nova Hrvatska i Studia Croatica. Cilj HNV-a bio je utemeljenje neovisne hrvatske države na cjelokupnomu povijesnom i etničkom prostoru u kojoj će biti suveren jedino hrvatski narod. Najviše tijelo udruge bio je Sabor HNV-a, koji se birao svake druge godine. Od istaknutih emigrantskih organizacija HNV-u nisu pristupili HSS i HOP (frakcija dr. Stjepana Hefera), pozivajući se na svoje isključivo pravo političko predstavljanja hrvatskoga naroda. HNV je prestalo djelovati uspostavom Republike Hrvatske.

Hrvatsko narodno vijeće. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 13.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=26509>.