Krčko-lički sandžak

Krčko-lički sandžak, osman. vojno-upravna jedinica za područje Like i sjev. Dalmacije, osn. u sklopu Bosanskoga pašaluka. Nastao je 1580. izdvajanjem Like iz Kliškoga sandžaka. Njegova zap. granica započinjala je oko Perušića i Gospića, dok je ist. granica išla tokom rijeke Krke. Značajna središta bila su Udbina na sjeveru, a na jugu Nadin i Skradin. Gl. središte sandžaka bilo je u Kninu, a sandžak-beg bi katkad boravio u Udbini i Ribniku. Od kraja XVI. st. na tom prostoru opustošenu ratom Osmanlije su naseljavali Vlahe-krajišnike. Za trajanja velike gosp. krize, koja je od poč. XVII. st. bila zahvatila cijelo Osmansko Carstvo, došlo je do pojave hajdučije na prostoru sandžaka; 1609. protiv osman. vlasti bili su se pobunili ribnički Vlasi, a nakon dugotrajnih pobuna protiv osman. vlasti velika skupina katolika (oko 2000 kuća) bila je 1627. preseljena iz Krčko-ličkoga sandžaka u panonski prostor, također pod vlašću Osmanlija. God. 1689. banska i krajiška vojska oslobodile su veće dijelove sandžaka, a odredbama Karlovačkoga mira (1699) granica Osmanskoga Carstva povukla se na tokove rijeka Save i Une pa je cijela Lika, osim uskoga pojasa na njezinu ist. dijelu, bila priključena Hrvatskoj.

Krčko-lički sandžak. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 14.11.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=33825>.