STRUKE:

teorija brojeva

teorija brojeva, jedna je od najstarijih grana matematike koja se bavi proučavanjem djeljivosti brojeva, rastavljanjem brojeva na primbrojeve i proučavanjem rješivosti jednadžbi u cijelim brojevima. Utemeljili su je Diofant iz Aleksandrije i Euklid. Definicije se modificiraju tako da opći i posebni prirodni brojevi intuitivno odgovaraju varijablama i konstantama, odnosno tzv. termima formalizirane teorije, a teoremima teorije odgovaraju relacije između tih brojeva. Za takvu formalizaciju važan je teorem Kurta Gödela o nemogućnosti dokaza nekonzistentnosti aksioma samim tim aksiomima. Sama teorija brojeva razvijala se od pamtivijeka i mijenjala, točnije proširivala područje koje je obuhvaćala, te je među ostalim dovela do pojma iracionalnih brojeva i transcendentnih brojeva. I veliki Fermatov teorem, koji je 1995. dokazao Andrew Wiles gotovo 350 godina, nakon što je postavljena tvrdnja teorema, pripada u teoriju brojeva. Od sedamdesetih godina dvadesetoga stoljeća razvija se njezina primjena u kriptografiji i sigurnoj razmjeni informacija.

teorija brojeva. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 17.8.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=60873>.