Basiljević, Toma

Basiljević, Toma (Baseljić, de Basilio, Bassegli), hrvatski teolog i humanist (Dubrovnik, 1438Dubrovnik, 1512). Školovao se u Dubrovniku i na generalnom studiju dominikanskoga reda u Padovi, gdje je doktorirao 1468. i ostao predavati do 1474. Na poziv kralja Matije Korvina te godine odlazi u Budim i na tamošnjem provincijalnom studiju dominikanske provincije Ugarske predaje teologiju i filozofiju. U Dubrovnik se vraća 1479; nekoliko je puta bio na čelu dubrovačkoga dominikanskog samostana, a 1487. postaje prvi generalni vikar posebne Dubrovačke kongregacije. Te je godine nastojao u Mlecima ishoditi ukidanje zabrane plovidbe i trgovine za dubrovačke trgovce na mletačkom području.

Basiljević, Toma. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 17.7.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=6152>.