STRUKE:

magnetski napon

magnetski napon (znak Um), fizikalna veličina koja opisuje jakost magnetskoga polja uzduž neke krivulje; jednaka je integralu jakosti magnetskoga polja H uzduž krivulje između točaka r1 i r2 : Um = Hdr; umnožak je magnetskoga otpora Rm i magnetskoga toka Фm : Um = RmФm. Mjerna je jedinica magnetskoga napona amper (A).

magnetski napon. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 15.9.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69973>.