Coulombov zakon

Coulombov zakon [kul61533'~], zakon elektrostatike koji je 1785. utvrdio Charles Augustin de Coulomb: električna sila F između dvaju električki nabijenih točkastih tijela djeluje duž pravca koji ih spaja odbojno ili privlačno, ovisno o tome jesu li tijela jednakih ili suprotnih električnih naboja. Razmjerna je električnim nabojima q1 i q2 a obrnuto razmjerna kvadratu udaljenosti r između tijela:

Coulombov zakon.jpg,

gdje je εr relativna dielektrična permitivnost sredstva u kojem se tijela nalaze, ε0 dielektrična permitivnost vakuuma, r/|r| jedinični vektor vektora r koji povezuje izvore naboja.

Coulombova sila je najjača u vakuumu a slabija u svim drugim sredstvima.

Coulombov zakon. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 28.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=12611>.