STRUKE:

Coulombov zakon

Coulombov zakon [kul61533'~], jedan od osnovnih zakona elektrostatike koji je 1785. utvrdio Charles Augustin de Coulomb: električna sila F između dvaju električki nabijenih točkastih tijela (odbojna ili privlačna, ovisno o tome jesu li tijela jednakih ili suprotnih električnih naboja) razmjerna je količinama električnoga naboja Q a obrnuto razmjerna kvadratu udaljenosti d između tijela:

F = k · 1/εr Q1 · Q2/d² ,

gdje je εr relativna dielektrična permitivnost sredstva u kojem se tijela nalaze, k = 1/4πε0 = 9 · 109 Nm²C–2 konstanta, a ε0 dielektrična permitivnost vakuuma.

Sila je najjača u vakuumu a slabija u svim drugim sredstvima.

Coulombov zakon. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 21.2.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=12611>.