Cvijić, Đuro

Cvijić, Đuro (Juraj, Đuka), hrvatski političar i publicist (Zagreb, 23. X. 1896SSSR, VII. 1937). Sudjelovao 1912. u pripremama atentata na komesara S. Cuvaja. U I. svjetskom ratu borio se na istočnom bojištu. Članom Socijaldemokratske stranke Hrvatske i Slavonije postao 1917., a sudjelovao je i u stvaranju Socijalističke radničke partije Jugoslavije (komunista) 1919. i bio izabran u partijsko rukovodstvo. Od 1925. do III. kongresa KPJ 1926. sekretar Privremenoga rukovodstva KPJ, potom politički sekretar CK KPJ. Nakon IV. kongresa KPJ uklonjen je iz partijskoga rukovodstva. Više puta zatvaran, pa je 1931. emigrirao. Uređivao je listove Sloboda i Istina, izdavao Borbu, Crvenu dunavsku stražu i Hrvatski put. Surađivao u različitim dnevnim listovima, glasilima i časopisima (Novosti, Obzor, Novo društvo, Sloboda, Nova istina, Novi svijet, Borba i dr.).

Cvijić, Đuro. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 7.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=13047>.