STRUKE:

Pernar, Ivan

Pernar, Ivan, hrvatski političar (Hrastina kraj Zaprešića, 3. XI. 1889New York, 2. IV. 1967). Nakon stjecanja doktorata prava u Zagrebu aktivno se uključio u politiku te postao jedan od najbližih suradnika S. Radića. Bio je biran za narodnog zastupnika u Hrvatskom saboru i Narodnoj skupštini, a bio je i jedan od potpisnika Radićeva republikanskog ustava. Bio je teško ranjen 1928. u atentatu na S. Radića u Narodnoj skupštini u Beogradu. Nakon uvođenja diktature 6. I. 1929. tri je godine proveo u zatvoru u Srijemskoj Mitrovici. Za Banovine Hrvatske bio je izabran za senatora. Političku djelatnost nastavio je do 1941., kada je, pošto je ustaški režim zabranio rad HSS-a, bio zatvoren u Lepoglavi. Ustaške vlasti ponovno su ga utamničile 1944. zbog sudjelovanja u puču Vokić–Lorković; zahvaljujući zauzimanju kardinala A. Stepinca bio je pušten uoči sloma NDH. God. 1945. emigrirao je u Austriju, a zatim u Italiju, gdje je sudjelovao u radu Jugoslavenskoga nacionalnoga odbora (pomoć hrvatskim emigrantima u prekomorskim zemljama, stvaranje organizacijâ HSS-a). God. 1948. iselio se u SAD, gdje je okupio političku emigraciju i pisao u glasilima HSS-a, posebice u kanadskom Hrvatskom glasu.

Pernar, Ivan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 20.6.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=47690>.