STRUKE:

poklisar

poklisar (biz. grč. ἀποϰρισιάριος: poslanik, prema ἀποϰρίνομαι: dati obavijest), starinski naziv za diplomatskog izaslanika. Poklisari harača bili su od sred. XV. st. do 1804. izabrani patriciji koji su svake godine (od kraja XVII. st. svake treće godine) nosili tribut (harač) što ga je Dubrovnik plaćao Osmanskomu Carstvu te obavljali najvažnije diplomatske poslove na Porti i na sultanovu dvoru.

poklisar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 19.4.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=49036>.