STRUKE:

poredbeno pravo

poredbeno ili komparativno pravo, pravna metoda i disciplina usmjerena na uspoređivanje pravnih sustava ili pojedinih pravnih instituta u različitim pravnim sustavima. Usporedbe pojedinih rješenja u vlastitom i stranome pravu ili proučavanje pravnih postavki u različitim sredinama javile su se već u antici i u određenoj mjeri trajale kroz sr. vijek i rano moderno razdoblje. Izradbom velikih kodifikacija u XIX. st. i izgradnjom »nacionalnoga prava« vezanog uz državu, postalo je moguće i poželjno poredbeno proučavanje pojedinih pravnih instituta i cijelih pravnih sustava, čime se afirmirala metoda, odn. disciplina poredbenoga prava, koja tada dobiva i naziv. Tijekom toga stoljeća nastaju prva velika djela pravne komparatistike, osnivaju se udruge i utemeljuju katedre za proučavanje poredbenoga prava. Na prvom međunar. kongresu poredbenoga prava u Parizu 1900. naglasak je još uvijek bio na komparaciji zakonodavstva, no nakon I. svj. rata, pod utjecajem anglosaskih zemalja, predmet i metode discipline proširile su se na common law i judikaturu. U disciplini poredbenoga prava pravni poredci država ili pravne grane unutar njih razvrstani su u porodice ili skupine, kao što su npr. zemlje common lawa, romanske tradicije, islamskoga prava. Pri toj razredbi potrebno je uzeti u obzir da pravni sustav neke države nije uvijek »čist« i da se ne može u cijelosti pribrojiti jednoj od porodica, a pojedine pravne grane ne moraju pripadati istoj skupini. Raščlambe pravnih komparatista ponekad uspoređuju bliske pravne sustave, tražeći objašnjenja za uočene razlike i nudeći ogledna rješenja iz stranoga prava. U drugim slučajevima preteže usporedba cijelih porodica ili vrlo različitih pravnih sustava radi doprinosa pravnoj teoriji i filozofiji prava. Važnost je poredbenoga prava mnogostruka: pravnicima i državnicima omogućuje da razumiju strana stajališta u pojedinim pitanjima, zakonodavcima pokazuje legislativna rješenja po uzoru na druge države, one koji posluju u stranim zemljama upućuje u pojedinosti stranoga prava itd.

poredbeno pravo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 26.5.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=49528>.