Balen, Šime

Balen, Šime, hrvatski političar i publicist (Jablanac, 7. II. 1912Zagreb, 16. III. 2004). Studirao od 1930. na Ekonomsko-komercijalnoj školi u Zagrebu. Od 1932. do 1936. u zatvoru; isprva bio osuđen u Ogulinu, a zatim, kao hrvatski narodni revolucionar, pred Državnim sudom za zaštitu države u Beogradu, zbog sudjelovanja u akcijama protiv šestosiječanjskog režima. U zatvoru (Srijemska Mitrovica, Lepoglava, Maribor) pridružuje se komunistima i od 1935. član je KPJ. Nakon izlaska iz zatvora jedan je od pokretača lista Seljačka misao (1937) i ilegalnoga Političkog vjesnika (1940). God. 1938–41. uređuje gospodarsku rubriku u Hrvatskom dnevniku. Sudionik je narodnooslobodilačkog rata od 1941. Bio je vijećnik AVNOJ-a te član Inicijativnog odbora i vijećnik ZAVNOH-a, predstavnik za tisak u jugoslavenskog poslanstvu u Washingtonu (1945–47), a zatim direktor Tanjuga. God. 1948. isključen iz KPJ, napose zbog suprotstavljanja političkim osudama i progonima A. Hebranga, a istodobno mu je onemogućeno obavljanje rukovodećih dužnosti. Djelovao kao publicist i prevoditelj. Bio je ravnatelj Nakladnog zavoda »Znanje« (1962–66). Umirovljen 1966. Potkraj 1989. sudjelovao u stvaranju HDZ-a.

Već od 1928. surađivao je u listovima i periodičkim publikacijama raznovrsnim književnim, a zatim i publicističkim prilozima. Bavio se i uredničkim radom. Pisao je o novijoj hrvatskoj povijesti i prevodio uglavnom djela iz američke književnosti, napose romane E. Caldwella, E. Hemingwaya, W. Faulknera. Autor je knjiga Robija (1936), Lipovac (1947), Pavelić (1952), Jablanac (1979), Izgubljeni na Velebitu (1980) i dr.

Balen, Šime. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 21.8.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5490>.