Barcelonska deklaracija

Barcelonska deklaracija, međunarodni dokument o slobodi prometa i tranzita. Paktom Lige naroda i mirovnim ugovorima iz 1919. i 1920. predviđene su posebne mjere za osiguranje slobode prometa i tranzita. Na konferenciji održanoj u Barceloni potpisana je 20. IV. 1921. deklaracija 44 država (tzv. Barcelonske konvencije), među kojima i tadanje Kraljevine SHS, kojom se određuju međunarodna načela o prometu i tranzitu. Ta se načela sastoje u slobodi prijevoza osoba i tereta, jednakosti u postupku prema pripadnicima svih država i slobodnoj uporabi tzv. međunarodnih plovnih putova, koji su tim konvencijama i definirani.

Barcelonska deklaracija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 10.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5880>.