Bernardin Splićanin

Bernardin Splićanin (Bernardin Drivodilić), franjevac, priređivač hrvatskoga lekcionara (Brač, ?Pula, 1499). Pod imenom Lekcionar Bernardina Splićanina otisnuta je u Veneciji 1495. u tiskari majstora Damjana iz Milana jedna od najstarijih hrvatskih latiničnih inkunabula. Knjiga ima 104 lista a u njoj su evanđelja i poslanice, tj. tekstovi za čitanje kroz cijelu crkvenu godinu. Sačuvala su se dva potpuna primjerka (Odesa, Zagreb – knjižnica isusovačkoga kolegija). Lekcionar je jedan od najvažnijih spomenika hrvatskoga književnojezičnoga kontinuiteta: priređen prema glagoljičnom predlošku, ovaj latinični jezični spomenik doveo je dokraja pohrvaćivanje započeto već u glagoljičnim tekstovima, a zatim je poslužio kao predložak drugim latiničnim i bosaničnim lekcionarima koji su se upotrebljavali u svim hrvatskim krajevima.

Bernardin Splićanin. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 16.7.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=7158>.