Upit šivanje, pronađeno natuknica: 20

šivanje

šivanje, spajanje (povezivanje) dijelova tekstilnih i drugih plošnih materijala s pomoću igle i konca ...

artroskopija

artroskopija (artro- + -skopija), promatranje unutrašnjosti zgloba s pomoću instrumenta, artroskopa, ...

bidermajer

bidermajer (njem. Biedermeier i Bidermaier). 1. Stilsko razdoblje u srednjoeuropskoj umjetnosti približno ...

čipka

čipka (madž. csipke), šupljikava plošna tekstilna izrađevina namijenjena ukrašavanju odjeće, posteljnog ...

igla (više značenja)

igla (praslavenski jьgъla, starocrkvenoslavenski igъla). 1. Zaoštrena šipčica, obično s ušicom za provlačenje ...

Igrišće

Igrišće, arheološko nalazište, naselje starije faze kasnoga brončanog doba na Kalniku kraj Križevaca. ...

ketgut

ketgut (engl. catgut [kæ'tgʌt], od cat: mačka i gut: crijevo), materijal koji se upotrebljava za izradbu ...

kirurgija

kirurgija (lat. chirurgia < grč. χεıρουργία: ručna obradba; vidarsko umijeće), grana medicinske znanosti ...

konac

konac, pređa od dviju ili više međusobno uvijenih niti neograničene duljine. Izrađuje se končanjem, ...

konfekcija

konfekcija (njem. Konfektion < franc. [vêtements de] confection < lat. confectio: izradba, dogotavljanje), ...

(1)  2