Upit alkana, pronađeno natuknica: 14

alkana

alkana (arap. al-ḥinnā’: kana) →  krvavica ...

dehidrogenacija

dehidrogenacija (de- + hidrogenacija), kemijska reakcija, najčešće katalitička, kojom se iz molekule ...

etan

etan (prema eter), zasićeni ugljikovodik, H3C–CH3, drugi član homolognoga niza zasićenih alifatskih ...

goriva

goriva. 1. Tvari koje prilikom izgaranja (oksidacije) razvijaju velike količine toplinske energije, ...

heksan

heksan (prema grč. ἕξ: šest), zasićeni tekući ugljikovodik sa 6 ugljikovih atoma u molekuli (C6H14), ...

heptan

heptan (prema grč. ἑπτá: sedam), zasićeni tekući ugljikovodik sa 7 ugljikovih atoma u molekuli, C7H16, ...

homologni niz

homologni niz (homo- + -log), serija kemijski srodnih spojeva koji se međusobno razlikuju za jednu atomsku ...

metan

metan (met[il] + [alk]an), najjednostavniji ugljikovodik, CH4, prvi član homolognoga niza alkana, po ...

parafin

parafin (franc. paraffine < lat. parum affinis: slabo poveziv), smjesa alkana, tj. parafinskih ugljikovodika ...

petrokemijski proizvodi

petrokemijski proizvodi, kemijski proizvodi dobiveni od nafte i prirodnoga plina, a koji se ne rabe ...

(1)  2