Upit id, pronađeno natuknica: 12

id

id (lat.: ono), u Freudovu tumačenju strukture ličnosti (id, ego i superego), prirođeni, animalistički ...

Barleti, Marin

Barleti, Marin, albanski novovjeki latinist humanist (Skadar, oko 1450 – ? Rim, oko 1512). Djelovao ...

bonum

bonum [bo'num] (latinski: dobro). 1. Ono za čime sve teži (id quod omnia appetunt), što, jednako kao ...

Danajci

Danajci (grč. Δαναοί, Danaoí), stanovnici grada Arga na Peloponezu, potomci mitskoga kralja Danaja; ...

Dubrovačka Republika

Dubrovačka Republika. O kontinuitetu života na području današnjega Dubrovnika svjedoče materijalni tragovi ...

Freud, Sigmund

Freud [fr61531it], Sigmund, austrijski liječnik, neurolog, psihijatar (Freiberg, danas Příbor, Češka, 6. V. 1856 ...

Guido iz Arezza

Guido iz Arezza [gui:'do ~ are'c:o] (Guido d’Arezzo), talijanski srednjovjekovni glazbeni teoretičar ...

Irak

Irak (Al-Ğumhūriyya al-‘Irāqiyya), država u jugozapadnoj Aziji, između Turske (duljina granice 352 km) ...

Kashi

Kashi [khaš616] (pinyin; tradicionalno Kashgar, Kašgar), trgovački grad na istoimenoj rijeci u AO Xinjiang ...

obrambeni mehanizmi

obrambeni mehanizmi, procesi kojima se ego štiti od zahtjeva ida. Svaki je obrambeni mehanizam sastavljen ...

(1)  2