Upit lančana reakcija, pronađeno natuknica: 12

lančana reakcija

lančana reakcija. 1. U fizici, samoodrživi slijed nuklearnih reakcija pokrenut pojedinačnim nuklearnim ...

fisija

fisija (latinski fissio: cijepanje), lančana reakcija diobe atomske jezgre pogođene neutronom na dva ...

Meitner, Lise

Meitner [mại'tnəɹ], Lise, austrijsko-švedska fizičarka (Beč, 7. XI. 1878 – Cambridge, 27. X. 1968). ...

nuklearne reakcije

nuklearne reakcije, fizikalni procesi do kojih dolazi kada se atomske jezgre međusobno dovoljno približe, ...

nuklearno gorivo

nuklearno gorivo, fisibilan materijal, tvar koja podliježe kontroliranoj lančanoj fisijskoj reakciji ...

polimeraze

polimeraze (prema polimeri), enzimi koji kataliziraju biosintezu nukleinskih kiselina, čime su odgovorni ...

spalacija

spalacija (engl. spallation: rasprskavanje), nuklearna reakcija pri kojoj jezgra atoma nakon sudara ...

tehnika

tehnika (prema grč. τεχνιϰός: vješt, uvježban, od τέχνη: umijeće, vještina), ukupnost iskustveno ili ...

kritična masa

kritična masa (prema grč. ϰριτιϰός, od ϰρίνειν: razlučivati, prosuđivati), najmanja masa radioaktivne ...

nuklearni reaktor

nuklearni reaktor, uređaj u kojem se zbiva kontrolirana lančana nuklearna reakcija. Svi današnji reaktori ...

(1)  2