Upit magnetsko polje, pronađeno natuknica: 80

magnetsko polje

magnetsko polje, prostor u kojem djeluju magnetske sile. Pojavljuje se oko stalnih i promjenljivih magneta, ...

adijabatsko demagnetiziranje

adijabatsko demagnetiziranje, način hlađenja do temperature bliske apsolutnoj nuli. Prvo se paramagnetska ...

akcelerator čestica

akcelerator čestica, uređaj u kojem se električki nabijene čestice (elektroni, protoni, ioni itd.) stalnim ...

Ampère, André Marie

Ampère [8118pε:'ʀ], André Marie, francuski fizičar, matematičar, kemičar i filozof (Lyon, 20. I. 1775 – ...

Ampèreovo pravilo desne ruke

Ampèreovo pravilo desne ruke [8118pε:'ʀ~], pravilo za određivanje smjera u kojem vanjsko magnetsko polje ...

Ampèreov zakon

Ampèreov zakon [8118pε:'ʀ~] (po Andréu Marieu Ampèreu), fizikalni zakon koji izražava činjenicu da magnetsko ...

Arago, Dominique François

Arago [aʀagọ'], Dominique François, francuski fizičar i astronom, političar (Estagell, 26. II. 1786 ...

Biot, Jean-Baptiste

Biot [bjọ], Jean-Baptiste, francuski fizičar, astronom i matematičar (Pariz, 21. IV. 1774 – Pariz, 3. II. 1862). ...

CERN

CERN (akronim od franc. Conseil européen pour la recherche nucléaire: Europsko vijeće za nuklearna istraživanja; ...

Crookes, William

Crookes [kruks], William, engleski fizičar i kemičar (London, 17. VI. 1832 – London, 4. IV. 1919). Od ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8