Upit optičko sredstvo, pronađeno natuknica: 8

optičko sredstvo

optičko sredstvo, vakuum ili prozirna tvar kojom se može širiti vidljiva svjetlost; u širem smislu, ...

dvolom

dvolom, pojava da se zraka svjetlosti prolazeći kroz anizotropno optičko sredstvo lomi i razdvaja u ...

indeks loma

indeks loma (znak n), bezdimenzionalna fizikalna veličina koja opisuje međudjelovanje svjetlosti i optički ...

kondenzor

kondenzor (njem. Kondensor, prema lat. condensare: zbiti, zgusnuti), optička sprava sastavljena od leća ...

optika

optika (prema grč. ὀπτιϰὴ [τέχνη]: [znanost] o vidu), grana fizike koja se bavi svojstvima i širenjem ...

planparalelnost

planparalelnost (plan- + paralela), svojstvo nekih matematičkih i fizičkih objekata da sadrže neke istaknute ...

prizma

prizma (kasnolat. prisma < grč. πρίσμα, od πρίειν: piliti, rezati). 1. Geometrijsko tijelo, poliedar ...

staklo

staklo, anorganska, amorfna, uglavnom prozirna tvar koja se dobiva taljenjem sirovina i brzim hlađenjem ...