Upit silogizam, pronađeno natuknica: 9

silogizam

silogizam (latinski syllogismus < grčki συλλoγισμóς: logički zaključak), oblik logičkoga deduktivnog ...

apagogija

apagogija (grčki ἀπαγωγή: odvođenje), kod Aristotela, silogizam kojemu je gornja premisa sigurna, a ...

Bacon, Francis, barun Verulamski

Bacon [bẹi'kən], Francis, barun Verulamski, engleski pravnik, filozof i državnik (London, 22. I. 1561 ...

dedukcija

dedukcija (latinski deductio: odvođenje, izvođenje), u logici, zaključivanje iz općega na posebno i ...

indukcija

indukcija (latinski inductio: uvođenje). 1. Višeznačan pojam filozofije i znanosti koji označava logički ...

kategorički sud

kategorički sud, u logici, sud kojim se nešto tvrdi ili poriče (razlika od hipotetičkoga ili disjunktivnoga ...

Mill, John Stuart

Mill [mil], John Stuart, britanski filozof, politički teoretičar i ekonomist (London, 20. V. 1806 – ...

Ramus, Petrus

Ramus [ra:'mus], Petrus (latinizirani oblik za francuski Pierre de la Ramée [ʀamẹ']), francuski humanist, ...

zaključak

zaključak, pojam koji označava određen odnos između nekoga skupa sudova, tj. odnos koji omogućuje da ...