Upit smjesa, pronađeno natuknica: 181

smjesa

smjesa, u kemiji, mješavina dvaju ili više različitih sastojaka. Za razliku od kemijskog spoja, svojstva ...

alkohol

alkohol (kasnolat. < arap. al-kuḥl: antimon u prahu [za bojenje očnih kapaka], potom pročišćena tvar), ...

alkoholno vrenje

alkoholno vrenje (alkoholna fermentacija), biokemijska razgradnja fermentabilnih šećera, uglavnom na ...

aluminotermija

aluminotermija (aluminij + -termija), egzotermna redukcija metalnih oksida u smjesi s aluminijskim prahom. ...

amonal

amonal (amon[ij] + al[uminij]), eksplozivna smjesa koja sadrži amonijev nitrat, aluminijski prah i trinitrotoluen ...

antifriz

antifriz (anti- + engl. freeze: smrznuti), tekućina za snižavanje ledišta rashladne tekućine, upotrebljava ...

asfalt

asfalt (grč. ἄσφαλτος: paklina, asfalt), crna ili tamnosmeđa, čvrsta ili polučvrsta amorfna masa, prirodna ...

atmosfera

atmosfera (grč. ἀτμός: dah, para + -sfera). 1. Plinovit ovoj kojim su obavijena nebeska tijela. Atmosfera ...

azeotropija

azeotropija (a1- + grč. ζέω: vrijem + -tropija), pojava da smjese nekih kapljevina u točno određenom ...

barij

barij (prema barit, od grč. βαρύς: težak), simbol Ba (barium), kemijski element (atomski broj 56, relativna ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >