struka(e): lingvistika i filologija

dijasistem (dija- + sistem), naziv za ukupnost osobina neke jezične zajednice svodivih na isti apstraktni model. Dijalekt je tako karakteriziran dijasistemom mjesnih govora i njihovih skupina, skupina dijalekata (narječje) dijasistemom dijalekata, jezik dijasistemom dijalektnih skupina. Naziv potječe od američkog lingvista Uriela Weinreicha. Dijasistemima se operira uglavnom u genetskoj lingvistici, pa onda i jezičnu porodicu predstavlja svojevrstan dijasistem svih jezika koje okuplja. Dijasistem je uvijek apstraktan pojam, s time da je apstraktnost najmanja kod nižih jezičnih zajednica (skupina mjesnih govora, dijalekt, narječje), a najveća kod jezične porodice. Unatoč svomu osnovnom apstraktnom značaju, naziv dijasistem češće se rabi i kao oznaka za samu jezičnu zajednicu, najčešće za jezik, pa se govori o jezičnim porodicama i njihovim granama kao o zajednicama dijasistemâ u rangu jezika. Pojmu dijasistem nema mjesta u sociolingvistici. Zato je opstojnost nekoga dijasistema u rangu jezika posve neovisna o postojanju standardnoga jezika. Tako je pomoranski (kašupski) samostalan jezik u slavenskoj grani indoeuropske porodice, donjonjemački u germanskoj, okcitanski i sardski u romanskoj, iako nema odgovarajućih standardnih jezika. Na slavenskome jugu postoje 4 dijasistema: slovenski i srednjojužnoslavenski (zapad), makedonski i bugarski (istok). Srednjojužnoslavenski dijeli se na 4 narječna dijasistema: kajkavski, čakavski, štokavski, torlački.

Citiranje:

dijasistem. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 23.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/dijasistem>.