struka(e): povijest, opća

Krčko-lički sandžak, osmanska vojno-upravna jedinica za područje Like i sjeverne Dalmacije, osnovana u sklopu Bosanskoga pašaluka. Nastao je 1580. izdvajanjem Like iz Kliškoga sandžaka. Njegova zapadna granica započinjala je oko Perušića i Gospića, dok je istočna granica išla tokom rijeke Krke. Značajna središta bila su Udbina na sjeveru, a na jugu Nadin i Skradin. Glavno središte sandžaka bilo je u Kninu, a sandžak-beg bi katkad boravio u Udbini i Ribniku. Od kraja XVI. st. na tom prostoru opustošenu ratom Osmanlije su naseljavali Vlahe krajišnike. Za trajanja velike gospodarske krize, koja je od početka XVII. st. bila zahvatila cijelo Osmansko Carstvo, došlo je do pojave hajdučije na prostoru sandžaka; 1609. protiv osmanske vlasti bili su se pobunili ribnički Vlasi, a nakon dugotrajnih pobuna protiv osmanske vlasti velika skupina katolika (oko 2000 kuća) bila je 1627. preseljena iz Krčko-ličkoga sandžaka u panonski prostor, također pod vlašću Osmanlija. Godine 1689. banska i krajiška vojska oslobodile su veće dijelove sandžaka, a odredbama Karlovačkoga mira (1699) granica Osmanskoga Carstva povukla se na tokove rijeka Save i Une pa je cijela Lika, osim uskoga pojasa na njezinu istočnome dijelu, bila priključena Hrvatskoj.

Citiranje:

Krčko-lički sandžak. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 14.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/krcko-licki-sandzak>.