TRAŽI DALJE:
STRUKE:

deklaracija

deklaracija (lat. declaratio: izjava, proglas), proglas političke, pravne ili druge naravi u obliku svečane izjave koja sadrži temeljna načela ili stajališta o nekom važnom problemu. U međunarodnim odnosima deklaracija je izjava koju dvije ili više država zajednički daju o postignutom sporazumu ili o nekome načelnom pitanju. Posebno značenje u međunarodnim odnosima imaju danas deklaracije koje se prihvaćaju u najvažnijim međunarodnim organizacijama, npr. Ujedinjenim narodima. Deklaracija je i jednostrana izjava jedne države kojom se stvaraju prava i obveze druge ili drugih država (deklaracija o objavi rata, neutralnosti, o priznanju države i sl.). Vrhovna državna tijela upućuju svojim građanima u prijelomnim povijesnim trenutcima deklaracije koje se odnose na najvažnija politička i ustavnopravna pitanja. Političke stranke i pokreti obraćaju se javnosti putem deklaracija.

Iz povijesti su napose poznate: Deklaracija o pravima čovjeka i građanina iz 1789 (Déclaration des droits de l’homme et du citoyen); Deklaracija o nezavisnosti iz 1776. (Declaration of Independence); Pariška deklaracija iz 1856. o pomorskom pravu za vrijeme rata; Londonska deklaracija o načelima međunarodnoga pomorskog prava za vrijeme rata; Opća deklaracija o pravima čovjeka (Universal Declaration of Human Rights), koju je 1948. izglasala Opća skupština UN-a; Deklaracija o pravima djeteta, koju je 1959. prihvatila Opća skupština UN-a. U hrvatskoj političkoj i ustavnopravnoj povijesti znamenita je Deklaracija o uspostavi suverene i samostalne Republike Hrvatske, odluka Sabora RH od 25. VI. 1991., na temelju koje je uspostavljena Republika Hrvatska kao suverena, samostalna i neovisna država.

Termin deklaracija, u smislu izjave, susreće se i na drugim pravnim područjima. Tako je npr. porezna deklaracija izjava poreznog obveznika o podatcima koji utječu na odmjeravanje poreza; carinska deklaracija izjava o podatcima važnima za odmjeravanje carine; poštanska deklaracija izjava o pošiljkama predanima na otpremu itd.

Citiranje:
deklaracija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 17. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=14284>.