TRAŽI DALJE:
STRUKE:

alkani

alkani (prema alkohol) (parafini), zasićeni aciklički ugljikovodici opće formule CnH2n + 2. Prva su četiri člana homolognoga niza (metan, etan, propan i butan) plinovi, alkani s 5 do 15 ugljikovih atoma tekućine, a viši su alkani u čvrstom stanju. Počevši od butana, C4H10, alkani mogu biti ravnolančasti i razgranati, tj. pojavljuju se u obliku strukturnih izomera (→ izomerija). Alkani su netopljivi u vodi i slabo reaktivni, ali lako gore. U prirodi se nalaze u prirodnom plinu i nafti. Upotrebljavaju se kao goriva za loženje, motorna goriva, maziva, otapala itd.

Citiranje:
alkani. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 10. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=1794>.