TRAŽI DALJE:
STRUKE:

etilen

etilen (eten) (prema etil), nezasićeni ugljikovodik, prvi član homolognoga niza alkena, H2C = CH2. Bezbojan, zapaljiv plin slatkasta i opojna mirisa, pomiješan sa zrakom stvara eksplozivnu smjesu. Nalazi se u manjim količinama u koksnom i rafinerijskom plinu. U velikim količinama proizvodi se pirolizom (krekiranjem) viših ugljikovodika dobivenih preradbom nafte. Vrlo je reaktivan, adicijom na dvostruku vezu lako veže molekule broma, vodika, sumporne kiseline i mnogobrojnih drugih spojeva, pa je zato jedna od najvažnijih sirovina u organskoj kemijskoj industriji i petrokemiji za mnoge organske sinteze (npr. za sintezu etanola, etilen-glikola, dietil-sulfata, etilamina i dr.). Polimerizacijom daje važan polimerni materijal polietilen. Upotrebljava se i kao sredstvo za ubrzavanje dozrijevanja voća.

Citiranje:
etilen. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 10. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=18502>.