TRAŽI DALJE:
STRUKE:

amini

amini (am[onijak] + -in), organski spojevi koji nastaju zamjenom jednoga (primarni amini), dvaju (sekundarni amini) ili svih triju (tercijarni amini) vodikovih atoma u amonijaku alifatskim ili aromatskim skupinama, npr. metilamin, CH3NH2, etilmetilamin, CH3(C2H5)NH, odn. trimetilamin, (CH3)3N. Niži su amini zapaljivi plinovi, a viši kapljevine. Aromatski amini važni su međuproizvodi u proizvodnji sintetičkih bojila (npr. anilina, C6H5NH2) i polazne su tvari u proizvodnji lijekova (→ sulfonamidi) i polimernih materijala (→ poliamidi).

Citiranje:
amini. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 22. 1. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=2284>.