Johanides, Vera

ilustracija
JOHANIDES, Vera

Johanides, Vera, hrvatska mikrobiologinja i biotehnologinja (Tompojevci kraj Vukovara, 8. X. 1917Zagreb, 16. VIII. 2000). Studirala je u Ljubljani, gdje je diplomirala 1940. na Filozofskom, 1941. na Tehničkom fakultetu, a doktorirala 1955., također u Ljubljani. Zaposlila se 1941. u Zagrebu, gdje je sveučilišnu karijeru započela 1950., postala docenticom 1958., redovitom profesoricom 1964., predajući industrijsku mikrobiologiju i biokemijsko inženjerstvo na Tehnološkom i Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu. Professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu postala je 1997. Sudjelovala je u osnivanju prvih poslijediplomskih studija, objavila 99 znanstvenih i 41 stručni rad te 14 izuma. U nas je potaknula razvoj biokemijskog i ekološkog inženjerstva te mikrobne genetike, a industrijsku mikrobiologiju uzdigla na svjetsku razinu, uz poseban doprinos na uzgoju mikrobne biomase, sintezi antibiotika i enzima, mikrobnoj razgradnji ksenobiotika, mikrobiologiji okoliša i kontinuiranom uzgoju mikroorganizama. Mnoge strukovne udruge utemeljene su na njezin poticaj (Hrvatsko mikrobiološko društvo, Hrvatsko ekološko društvo i dr.), sudjelovala je u uređivanju niza vrsnih međunarodnih znanstvenih časopisa. Dobitnica je mnogih znanstvenih i društvenih priznanjâ i nagrada u tuzemstvu i inozemstvu, pa tako i medalje »Lavoslav Ružička« te nagrade »Fran Bošnjaković«.

Citiranje:
Johanides, Vera. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=29237>.