TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Balović

Balović, patricijska obitelj. Prema nekim mišljenjima (M. Milošević) podrijetlom iz Albanije, a predci su joj se doselili u Perast 1444. Dala je više istaknutih profesionalnih pomoraca i članove koji su imali velika udjela u pomorskoj trgovini, a zanimali su se za kulturu i prošlost svojega kraja. Prvi poznatiji Balovići bili su Marko (rođen potkraj XVI. st.) i njegov sin Andrija, prokurator crkve sv. Nikole u Perastu i peraške općine. Bavio se pomorskom trgovinom ploveći do Istre. Andrijin sin Matija (1633–1716) odlikovan je, kao kapetan čete od 11 peraških čuvara ratne zastave na mletačkom admiralskom brodu, za zasluge u Morejskom ratu krajem 1695. Bio je četiri puta gradski sudac i jedanput gradski kapetan Perasta, a ostavio je sinove Julija, Krstu, Ivana, Marka, Tripu i Martina. Za kulturnu povijest Perasta posebice su važni pisac i sakupljač narodnih pjesama Julije i prepisivač tekstova Marko. Krsto (rođ. 1677) bio je četiri puta kapetan Perasta i više puta zastupnik općine. Kao pomorac istaknuo se pri obrani Krfa za mletačko-turskog rata 1716–18. Tripo (1684–1763) istaknuo se u mletačkoj ratnoj mornarici (1717–47) i kao peraški sudac. Baveći se pomorskom poviješću svojega kraja, ostavio je popis oko 100 izgubljenih peraških brodova (1691–1740) i zapise o sukobima Peraštana i Ulcinjana (1719–55). Krstov sin Matija (1713–94) stekao je 1763. plemićke naslove konta i kavalira, a brat mu Jozo (rođ. 1731), triput kapetan Perasta, bio je i konzul u Tripoliju (1764). Matijini su sinovi povijesni pisac Vicko i pomorac Stjepan, koji je obnašao službu suca i notara u Perastu, a neko vrijeme boravio je u Odesi. Marko Matikola (1810–98), pomorski kapetan, kao predstavnik ogranka obitelji Balović zauzimao je ugledne položaje u Austrijskom Lloydu, a sačuvana su i njegova 4 sveska meteorološkog dnevnika i kulturno-povijesne bilješke.

Citiranje:
Balović. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 7. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5575>.