TRAŽI DALJE:
STRUKE:

sudar

sudar (sraz), događaj pri kojem se čestice ili tijela približe ili dodirnu te u relativno kratkom vremenu uzajamno djeluju silom što dovodi do izmjene dijela količine gibanja i kinetičke energije i promjene njihova stanja gibanja, npr. sudar molekula zraka ili sudar biljarskih kugli.

Centralni (čeoni) sudar je sudar pri kojem se pravci gibanja tijela prije i poslije sudara podudaraju s pravcem koji spaja njihova središta mase.

Neelastični sudar je onaj pri kojem ukupna količina gibanja ostaje očuvana, a dio kinetičke energije gubi se u okolinu, pretvara se u unutarnju energiju tijela ili se troši na promjenu oblika tijela. Primjerice, neelastičan je sudar automobila. (→ sudarni test)

Savršeno neelastični sudar je sudar pri kojem se dva tijela, masa m1 i m2 što su se prije sudara gibala brzinama v1 i v2, priljube i gibaju jednakom brzinom: v = (m1v1 + m2v2)/(m1 + m2).

Elastični sudar je onaj pri kojem ukupni iznos količine gibanja i kinetičke energije ostaje sačuvan. Primjerice, savršeno su elastični sudari čestica idealnoga plina. Brzine kojima se dva tijela masa m1 i m2 gibaju nakon savršeno elastičnoga centralnog sudara, ako su im brzine prije sudara bile v1 i v2 određuju se s pomoću zakona očuvanja količine gibanja i kinetičke energije (zakoni sudara):

m1v1 + m2v2 = m1v'1 + m2v'2

m1v1²/2 + m2v2²/2 = m1v'1²/2 + m2v'2²/2 ,

v'1 = v1 (m1 + m2) 2m2v2/m1 + m2 ,

v'2 = 2m1v1 + v2 (m1 + m2)/m1 + m2 ,

gdje su v'1 i v'2 brzine tijela nakon sudara.

Ako se elastično i centralno sudare dva tijela jednakih masa, nakon sudara će se prvo tijelo kretati brzinom drugoga tijela prije sudara, a drugo tijelo brzinom prvoga prije sudara.

Ako se elastično i centralno sudare dva tijela znatno različitih masa, tada tijelo veće mase neće promijeniti stanje gibanja, a tijelo manje mase odbit će se od tijela veće mase. (→ raspršenje)

Citiranje:
sudar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 11. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=57561>.