STRUKE:

teritorijalno more

teritorijalno more, morski pojas koji se proteže uzduž cijele obale neke države, odn. uzduž njezinih unutarnjih morskih voda i, ako je riječ o arhipelaškoj državi, uzduž njezinih arhipelaških voda. Teritorijalno more pripada obalnoj državi samim tim što ona posjeduje obalu; ne mora se proglasiti, niti je potreban bilo kakav čin okupacije, ali treba odrediti njegovu širinu. Najveća dopuštena širina dugo je bila sporna, a Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravu mora iz 1982. određeno je da svaka država ima pravo ustanoviti širinu terit. mora do granice koja ne prelazi 12 morskih milja, mjerenih od polaznih crta (crta niskih voda uzduž obale ili vanjska granica unutarnjih voda). To pravilo o širini terit. mora danas je dio općega običajnoga međunar. prava. Nad terit. morem obalna država ima suverenitet koji se proteže na zračni prostor, na sam stup morske vode te na morsko dno i podzemlje. Teritorijalno more sastavni je dio državnoga područja, pa je njegova vanjska granica ujedno drž. granica. Međunar. pravo obalnoj državi ipak nameće neka ograničenja suvereniteta, ponajprije pravom neškodljiva prolaska, koje stranim brodovima omogućuje nesmetanu plovidbu u terit. moru. RH je za svoje teritorijalno more odredila najveću dopuštenu širinu od 12 morskih milja.

Citiranje:
teritorijalno more. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=60943>.