Struka fizika, pronađeno natuknica: 1862

barokomora

barokomora (baro- + -komora), hermetički zatvorena prostorija, obično od kovine, u kojoj se tlak zraka ...

barometar

barometar (baro- + -metar), instrument za mjerenje atmosferskoga tlaka. Prvi barometar izumio je Evangelista ...

barometarska formula

barometarska formula, jednadžba koja izražava međusobnu ovisnost tlaka zraka p i visine h pri jedinstvenoj ...

Basov Nikolaj Genadijevič

Basov [ba'səf], Nikolaj Genadijevič (Gennadievič), ruski fizičar (Usmanj, Tambovska gubernija, danas ...

basrefleks

basrefleks →  basrefleksna kutija ...

basrefleksna kutija

basrefleksna kutija (basrefleks), u elektroakustici, zatvoreno zvučničko kućište s cjevastim otvorom ...

BCS-teorija

BCS-teorija (Bardeen-Cooper-Schriefferova teorija), prva mikroskopska teorija supravodljivosti (1957). ...

Beccaria Giovanni Battista

Beccaria [bek:ari:'a], Giovanni Battista, talijanski fizičar i geodet (Mondovi, 3. X. 1716 – Torino, ...

Beckmannov termometar

Beckmannov termometar [bε'kman~] (po Ernstu Ottu Beckmannu), termometar sa živom za mjerenje malih temperaturnih ...

Becquerel Antoine Henri

Becquerel [bεkʀε'l], Antoine Henri, francuski fizičar (Pariz, 15. XII. 1852 – Le Croisic, 25. VIII. 1908). ...

|<  <  11  12  13  14 (15)  16  17  18  19  20  >  >|