Struka fizika, pronađeno natuknica: 1869

valna teorija

valna teorija (undulatorna teorija), teorija zasnovana na pretpostavci da je svjetlost val; grana klasične ...

valni broj

valni broj (znak k), broj valova po udaljenosti, fizikalna veličina razmjerna recipročnoj vrijednosti ...

valovi

valovi, širenje poremećaja kojim se prenosi energija kroz medij, a da se medij kao cjelina ne pomiče. ...

valovi, vodeni

valovi, vodeni →  more ...

Van Allen James

Van Allen [væn æ'lən], James, američki fizičar (Mount Pleasant, 7. IX. 1914 – Iowa City, 9. VIII. 2006). ...

Van Allenovi pojasi

Van Allenovi pojasi [væn æ'lən~] (po Jamesu Van Allenu), područja oko Zemlje u kojima se u magnetosferi ...

Van de Graaff Robert Jemison

Van de Graaff [væn də grα:'f], Robert Jemison, američki fizičar i izumitelj (Tuscaloosa, 20. XII. 1901 ...

Van de Graaffov generator

Van de Graaffov generator [væn də grα:'f~] (po Robertu Jemisonu Van de Graaffu koji ga je izumio 1929), ...

Van der Waals Johannes Diderik

Van der Waals [vαn dər wa:'ls], Johannes Diderik, nizozemski fizičar (Leiden, 23. XI. 1837 – Amsterdam, ...

Van der Waalsova jednadžba

Van der Waalsova jednadžba [vαn dər wa:'ls~] (po Johannesu Dideriku Van der Waalsu koji ju je postavio ...

|<  <  171  172  173  174  175 (176)  177  178  179  180  >