Struka fizika, pronađeno natuknica: 1885

Alembert Jean Baptiste Le Rond d’

Alembert [al8118bε:'ʀ], Jean Baptiste Le Rond d’, francuski filozof, znanstvenik, fizičar, matematičar ...

alfa

alfa (grčki ἄλφα, álpha; A, α). 1. Prvo slovo grčkog alfabeta, izvedeno od feničkoga alef kao znak ...

alfa-čestica

alfa-čestica (α-čestica), jezgra atoma helija složena od dvaju protona i dvaju neutrona. Zato je njezina ...

alfa-zračenje

alfa-zračenje (α-zrake), čestično ionizirajuće zračenje koja se sastoji od roja brzih alfa-čestica (brzine ...

Alfjorov Žores Ivanovič

Alfjorov (Alfërov) [əlf’o'rəf], Žores Ivanovič, ruski fizičar i političar (Vitebsk, Bjelorusija, 15. III. 1930 ...

Alfvén Hannes Olof Gösta

Alfvén [alve:'n], Hannes Olof Gösta, švedski fizičar (Norköping, 30. V. 1908 – Djursholm, 2. IV. 1995). ...

alternator

alternator (njem. Alternator, prema lat. alternus: izmjeničan), električni generator izmjenične električne ...

altituda

altituda (lat. altitudo) (znak h), visina nekog mjesta ili predmeta iznad zadane razine (razine mora, ...

Alvarez Luis Walter

Alvarez [æ'lvərez], Luis Walter, američki fizičar (San Francisco, 13. VI. 1911 – Berkeley, 1. IX. 1988). ...

AMANDA

AMANDA (akronim od engl. Antarctic Muon and Neutrino Detector Array: antarktički uređaj za detekciju ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8  9  10  >  >|