Struka fizika, pronađeno natuknica: 1885

antibarion

antibarion (anti- + barion), subatomska antičestica polucijeloga spina, podvrsta hadrona (npr. antiproton, ...

antičestica

antičestica, subatomska čestica kojoj su masa i većina ostalih svojstava jednaki svojstvima neke čestice, ...

antielektron

antielektron (anti- + elektron) →  pozitron ...

antiferomagnetizam

antiferomagnetizam (anti- + fero- + magnetizam), način magnetskoga uređenja krutine, pri čemu su magnetski ...

antikatoda

antikatoda (anti- + katoda), metalna pločica u rendgenskim cijevima, služi kao meta na koju udaraju ...

antilepton

antilepton (anti- + lepton), antičestica leptona. (→  subatomske čestice) ...

antimaterija

antimaterija (anti- + materija), tvar načinjena od antičestica. Prvu antičesticu, pozitron, predvidio ...

antineutrino

antineutrino (anti- + neutrino) protučestica →  neutrino ...

antineutron

antineutron (anti- + neutron) →  antimaterija ...

antinukleoni

antinukleoni (anti- + nukleon), teže antičestice: antiproton i antineutron. ...

|<  1  2  3  4  5  6 (7)  8  9  10  >  >|