Struka geologija, pronađeno natuknica: 503

Alpidi

Alpidi, gorja nastala za alpinske orogeneze. L. Kober pod pojmom Alpida obuhvaća Alpe, Karpate, Balkan, ...

aluvij

aluvij (lat. alluvio: nanos, naplavina) →  kvartar ...

aluvijalno tlo

aluvijalno tlo (lat. alluvio: nanos), mlada naplavina, sastavljena pretežno od pijeska i šljunka, prenošena ...

Ampferer Otto

Ampferer [a'mpfərəɹ], Otto, austrijski geolog (Hötting, 1. XII. 1875 – Innsbruck, 9. VII. 1947). Predstavnik ...

anateksa

anateksa (grč. ἀνάτηξıς: otapanje), pretaljivanje sedimentnih stijena u velikoj dubini Zemlje, gdje ...

andezit

andezit (njem., prema Andama), površinska eruptivna stijena sastavljena od kiselih plagioklasa, osobito ...

Andrusov Nikolaj Ivanovič

Andrusov [andru'səf], Nikolaj Ivanovič, ruski geolog i paleontolog (Odessa, 19. XII. 1861 – Prag, 27. IV. 1924). ...

Angara (geologija)

Angara [~ra'], prastaro kopno koje je obuhvaćalo područje današnjeg istočnog Sibira, ali se od algonkija ...

anortozit

anortozit (an1- + -orto + -it), eruptivna dubinska stijena sastavljena uglavnom od jedne vrste bazičnog ...

antiklinala

antiklinala (anti- + ϰλίνεıν: nagibati), u geologiji, konveksni, uzdignut dio bore. Može biti uspravna, ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|