Struka informatika, pronađeno natuknica: 165

font

font (engl. font < franc. fonte: komplet slova, slog, od fondre: rastopiti, taliti) →  pismo, tipografsko ...

FORTRAN

FORTRAN (akronim od engl. Formula Translation: prevođenje formula), jedan od prvih viših programskih ...

forum

forum (lat.). 1. U rimsko doba, prvotno naziv za ograđen prostor ispred groba, a zatim za otvorenu ...

freeware

freeware [fri:'weə] (engl.), računalni program kojim se može u potpunosti besplatno koristiti, ali, ...

Google

Google [gu:gl], najpoznatija svjetska tražilica, kojom upravlja američka tvrtka Google Inc. sa sjedištem ...

grafika

grafika (grčki γραφıϰή: slikarska umjetnοst). 1. U likovnim umjetnostima skupni naziv za tehničke postupke ...

haker

haker (engl. hacker), osoba dobro upućena u računala, računalne mreže ili programiranje, no time se ...

HIDRA

HIDRA →  referalni centar sveučilišta u zagrebu ...

hipertekst

hipertekst (hiper- + tekst), skup dokumenata u elektroničkom obliku, pretežno tekstovnog i slikovnoga ...

igra (više značenja)

igra, pojam koji se danas vrlo široko primjenjuje u društvenim i humanističkim znanostima. 1. U filozofiji ...

|<  1  2  3  4  5 (6)  7  8  9  10  >