Struka albanska književnost, pronađeno natuknica: 55

Hamiti Sabri

Hamiti [hami'ti], Sabri, albanski književnik s Kosova (Dumnica kraj Podujeva, 10. V. 1950). Diplomirao ...

Hasani Sinan

Hasani [hasa'ni], Sinan, albanski pisac i političar s Kosova (Požarane kraj Kosovske Vitine, 14. V. 1922 ...

Isaku Murat

Isaku [isa'ku], Murat, albanski književnik iz Makedonije (Gajre kraj Tetova, 15. IV. 1928 – Tetovo, ...

Jakova Kolë

Jakova [jako'va], Kolë, albanski dramski pisac i pjesnik (Skadar, alb. Shkodër, 1916 – Tirana, 16. X. 2002). ...

Kadare Ismail

Kadare [kadare'], Ismail, albanski književnik (Gjirokastër, 27. I. 1936). Studirao književnost na sveučilištu ...

Kelmendi Ramiz

Kelmendi [keļme'ndi], Ramiz, albanski književnik (Peć, Kosovo, 30. XII. 1930). Novinar i dugogodišnji ...

Koliqi Ernest

Koliqi [koļi'61761i], Ernest, albanski pisac, prevoditelj, izdavač i političar (Skadar, 20. V. 1903 – Rim, ...

Kraja Mehmet

Kraja [kra'ja], Mehmet, albanski književnik (Kraja, Crna Gora, 27. VI. 1952). Prozni pisac (pripovijetke, ...

Krasniqi Mark

Krasniqi [~ni'61761i], Mark, albanski književnik i znanstvenik (Glavičica kraj Peći, 19. X. 1920 – Priština, ...

Kristoforidhi Konstantin

Kristoforidhi [~ri'δi], Konstantin, albanski leksikograf i prevoditelj (Elbasan, 1827 – Elbasan, 1895). ...

|<  1  2 (3)  4  5  6