Struka kemija, pronađeno natuknica: 1513

alosterija

alosterija (alo- + grč. στερεός: tvrd), promjena konformacije kvaternarne strukture bjelančevina pri ...

alotropija

alotropija (grč. ἀλλότροπος: promjenljiv), pojavljivanje nekih kemijskih elemenata u više oblika (u ...

Altman Sidney

Altman [ɔ:'ltmən], Sidney, kanadsko-američki molekularni biolog (Montréal, 7. V. 1939 – Rockleigh, New ...

aluminij

aluminij (engl. aluminium, prema lat. alumen: stipsa), simbol Al (aluminium), element (atomski broj ...

alumosilikati

alumosilikati (alum[inij] + silikat), silikati u kojima je jedan ili više silicijevih atoma zamijenjeno ...

Am

Am, kemijski simbol za americij. ...

americij

americij (prema Amerika), simbol Am (americium), kemijski umjetni radioelement iz skupine aktinoida ...

Amesov test

Amesov test [ẹims~] (po američkom biokemičaru Bruceu Nathanu Amesu), biotest kojim se određuje mutagenost ...

amfifilnost

amfifilnost (amfi- + -filnost), svojstvo nekih spojeva da ujedno djeluju i hidrofilno i hidrofobno, ...

amfipatija

amfipatija (amfi- + -patija) →  amfifilnost ...

|<  < (11)  12  13  14  15  16  17  18  19  20  >  >|