Struka kemija, pronađeno natuknica: 1513

adsorpcija

adsorpcija (lat. adsorptio: pripijanje), proces u kojemu čestice plina ili kapljevine (atomi, molekule ...

afinitet

afinitet (njemački Affinität < lat. affinitas). 1. Sklonost, naklonost; bliskost, privlačnost. 2. U ...

afinitetna kromatografija

afinitetna kromatografija, metoda razdvajanja bioloških makromolekula (→  kromatografija) temeljena na ...

Ag

Ag, kemijski simbol za srebro (prema lat. argentum). ...

agar

agar (malajski agaragar), osušeni ekstrakt nekih morskih algi; otopljen u vrućoj vodi i zatim ohlađen ...

aglikoni

aglikoni (a1- + grč. γλυϰύς: sladak), neugljikohidratne tvari, dijelovi glikozida. ...

Agre Peter

Agre [α:'gri:], Peter, američki liječnik i molekularni biolog (Northfield, Minnesota, 30. I. 1949). ...

agregacija

agregacija (kasnolat. aggregatio: pridruživanje), sjedinjavanje ili združivanje čestica tvari, fino ...

ajnštajnij

ajnštajnij (prema izgovoru imena A. Einsteina) →  einsteinij ...

akceptor

akceptor (lat. acceptor: primalac). 1. U elektronici, trovalentni kemijski element (npr. aluminij, ...

|<  1  2  3  4 (5)  6  7  8  9  10  >  >|