Struka kemija, pronađeno natuknica: 1513

akridin

akridin (engl. acridine, od lat. acer, genitiv acris: oštar), heterociklička baza, C13H9N, bijela kristalna ...

akrilna kiselina

akrilna kiselina (akr[olein] + grč. ὕλη: tvar) (propenska kiselina), CH2 = CHCOOH, bezbojna tekućina ...

akrilonitril

akrilonitril (propenonitril, vinil-cijanid), CH2 = CHCN, bezbojna, pokretljiva tekućina osebujna mirisa, ...

akrolein

akrolein (lat. acer, genitiv acris: oštar + olere: mirisati) (propenal, akril-aldehid), CH2 = CHCHO, ...

aktinidi

aktinidi →  aktinoidi ...

aktinij

aktinij (grč. ἀϰτίς, genitiv ἀϰτῖνος: zraka), simbol Ac (actinium), kemijski prirodni radioelement (atomski ...

aktinoidi

aktinoidi (aktino- + -id) (aktinidi, uranoidi), skupina od 14 radioaktivnih kemijskih elemenata koji ...

aktivacija

aktivacija (lat. activatio: pokretanje). 1. Poticanje ili ubrzavanje neke djelatnosti ili procesa (kemijskog, ...

aktivacijska analiza

aktivacijska analiza, analitička tehnika za kvalitativno i kvantitativno određivanje kemijskog sastava ...

aktivacijska energija

aktivacijska energija, najmanja energija koju molekula mora posjedovati kako bi mogla sudjelovati u ...

|<  1  2  3  4  5 (6)  7  8  9  10  >  >|