Struka kemija, pronađeno natuknica: 1513

alkani

alkani (prema alkohol) (parafini), zasićeni aciklički ugljikovodici opće formule CnH2n + 2. Prva su ...

alkemija

alkemija (arap. al-kīmyā’, prema grč. χυμεία: mješavina), nekadašnja nastojanja i pokušaji pronalaženja ...

alkeni

alkeni (prema alkil) (olefini), nezasićeni aciklički ugljikovodici opće formule CnH2n, sadrže dvostruku ...

alkil

alkil (prema alkan), jednovalentni organski radikal opće formule CnH2n + 1–, izveden od zasićenih alifatskih ...

alkiliranje

alkiliranje (alkilacija), uvođenje alkilne skupine u molekulu organskog spoja. Produkti alkiliranja ...

alkini

alkini (prema alkil) (acetileni), nezasićeni aciklički ugljikovodici opće formule CnH2n–2, sadrže trostruku ...

alkoholati

alkoholati (prema alkohol), adicijski kompleksi anorganskih soli s alkoholima. Takvi su npr. molekularni ...

alkoholi

alkoholi, organski spojevi koji sadrže hidroksilnu (OH) skupinu vezanu za ugljikov atom, ako taj nije ...

alkotest

alkotest (alko[hol] + test), provjeravanje prisutnosti alkohola u izdahnutome zraku s pomoću posebne ...

alomorfizam

alomorfizam (alo- + -morfizam), pojava da se neke tvari istoga kemijskog sastava pojavljuju u različitim ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 (10)  >  >|