Struka kemijsko inženjerstvo, pronađeno natuknica: 239

tehnička kultura

tehnička kultura →  hrvatska zajednica tehničke kulture ...

tehnički materijali

tehnički materijali, tehnički uporabljive tvari koje služe pri izradbi i proizvodnji najrazličitijih ...

termoplast

termoplasti (termo- + -plast) →  plastomeri ...

tinta

tinta (tal. tinta ili njem. Tinte < srednjovj. lat. tincta, od lat. tingere: močiti, bojiti), obojena ...

tuš (likovne umjetnosti)

tuš (njem. Tusche, od tuschen: crtati tušem < franc. toucher: dirati; udarati, svirati; slikati < pučki ...

ugljična vlakna

ugljična vlakna (karbonska vlakna), vlakna koja sadrže najmanje 90% ugljika, vrlo su fina, većinom kružna ...

ultramarin

ultramarin (ultra- + lat. marinus: morski), plavi pigment, natrijev alumosilikat složene strukture, ...

ultrapas

ultrapas, trgovački naziv za polimerni materijal (plastiku) na bazi melaminskih (melaminformaldehidnih) ...

ureaformaldehidne smole

ureaformaldehidne smole (urea + formaldehidne smole) →  aminoplasti ...

vatrostalni materijali

vatrostalni materijali, nemetalni proizvodi kojima su oblik i svojstva postojani do temperature od najmanje ...

|<  <  21  22 (23)  24