Struka kemijsko inženjerstvo, pronađeno natuknica: 239

karbonska vlakna

karbonska vlakna (prema lat. carbo: ugljen) → ugljična vlakna ...

karmin

karmin (njem. Karmin < srednjovj. lat. carminium, od arap. qirmiz: skrletan i lat. minium: minij), prirodno ...

katran

katran (tur. < arap. qaṭrān), gust, tekući ili polučvrsti, crni do smeđi proizvod suhe destilacije prirodnih ...

kaučuk

kaučuk (franc. caoutchouc < španj. cauchuc, caucho, iz nekog južnoamer. indijanskog jezika), polimerni ...

kemijska industrija

kemijska industrija, industrija kojoj se proizvodnja temelji na kem. tehnologiji, tj. na postupcima ...

kemijska tehnologija

kemijska tehnologija, skup načina ili postupaka pretvorbe sirovina u proizvode, pri čemu, u slijedu ...

kemijski reaktor

kemijski reaktor, procesni uređaj u kojem se izvodi kemijska reakcija radi dobivanja nekog kemijskog ...

kemijsko inženjerstvo

kemijsko inženjerstvo, područje tehničkih znanosti koje se bavi proučavanjem i razvijanjem postupaka ...

keramika

keramika (grč. ϰεραμıϰὴ [τέχνη]: lončarsko umijeće, lončarstvo), anorganska nemetalna tvar; industrijski ...

kerozin

kerozin ili kerozen (engl. kerosene ili kerosine, prema grč. ϰηρός: vosak) → nafta; naftni derivati ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 (10)  >  >|