Struka matematika, pronađeno natuknica: 1301

subnormala

subnormala (sub- + normala), projekcija na apscisu onoga dijela normale na zadanu krivulju koji je smješten ...

subtangenta

subtangenta (sub- + tangenta), projekcija na apscisu onoga dijela tangente na zadanu krivulju koji je ...

Sudan Madhu

Sudan [su'dan], Madhu, indijski matematičar (Chemnai, 12. IX. 1966). Diplomirao matematiku i kompjutorske ...

sukladnost

sukladnost (kongruencija), svojstvo dvaju podskupova ravnine (ili prostora) da se mogu poklopiti nekim ...

sukut

sukut, kut koji sa zadanim kutom ima zajednički vrh i jedan krak, a drugi se krak s drugim krakom drugoga ...

suma

suma (lat. summa: cjelina; zbroj). 1. Sinteza cjelokupnoga znanja, rasprava iz jednoga područja znanosti; ...

sumand

sumand (suma + [ade]nd), svaki od članova koji sudjeluju u operaciji zbrajanja. ...

sumiranje

sumiranje (prema suma) →  zbrajanje ...

summa

summa [su'm:a] (lat.) →  suma ...

superfaktorijel

superfaktorijel (super- + faktorijel), broj definiran kao niz umnožaka uzastopnih faktorijela počev ...

|<  < (111)  112  113  114  115  116  117  118  119  120  >  >|